Home News / Info Kalenner Club New Member Méinplang Links Fotogalerie E-Mail Presse Occasiounen Comite Reglement Club New Member Statuts Loi asbl
LU Falls dir interesséiert sidd bei eis an de Club ze kommen, kënnt dir hei den Formulaire rooflueden an ausfëllen. Detailler un ween der den Formulaire kënnt zréck schécken fannt der op der Demande selwer. Bei weider Froen kënnt dir eis gäer eng E-mail op den info@lx-ame.lu maachen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN If you are interested to join our Club, then you can download and fill in the Request Form. Details to whom you can send back the Form are described on the Request Form itself. If you have any further questions, don’t hesitate to send us an E-mail to info@lx-ame.lu
New Member New Member